การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สินค้าแต่ละรายการ จะระบุเงื่อนไขการรับประกัน และต้องซื้อผ่าน https://thaielec4you.com เท่านั้น
  • แสดงใบเสร็จการซื้อสินค้าที่มีข้อความสมบูรณ์  และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐาน แสดงวันที่ที่ซื้อสินค้า ณ วันที่รับบริการ
  • สินค้าที่จะรับการประกันจะต้องอยู่ในสภาพเหมาะสม มีอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น กระแทก โดนน้ำ หรือจากการใช้งานที่ผิดพลาด ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด
  • ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานเกินระยะเวลาประกันที่กำหนด ทางเรา thaielec4you.com ดำเนินการซ่อม แก้ไข โดยอาจจะมีค่าบริการตามจริง