ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ thaielec4you.com เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณเสมอ  การใช้บริการต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ทุกประการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเว็บไซต์ thaielec4you.com  ด้วยการใช้ข้อมูล เครื่องมือ ระบบ รวมถึงบริการใดใด ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของนั้น คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงผู้เข้าชม (เมื่อเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ thaielec4you.com ) หรือเป็นสมาชิก ( ได้สมัครเป็นสมาชิกของ thaielec4you.com ) ก็ตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีผลครอบคลุมไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด

ก่อนใช้บริการกรุณาอ่าน และทำความเข้าใจข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และหากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการกรุณาหยุดการใช้เว็บไซต์นี้ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปคุณควรจะทำการพิมพ์ หรือบันทึกสำเนาข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไว้ก่อน

คำนิยาม

          “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ https://thaielec4you.com
          “ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ https://thaielec4you.com
          “หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ https://thaielec4you.com
          “สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าภายในเว็บไซต์
          “เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์
          “คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อสินค้า
          “ทีมงาน/เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง thaielec4you.com
          “คุณ/ของคุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

1. คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

การสั่งซื้อสินค้า www.thaielec4you.com ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้เรา thaielec4you.com ดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น โดยเรา thaielec4you.com จะเสนอราคาที่แน่นอนในใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่เรา thaielec4you.com จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อเรา สัญญาระหว่างท่าน และเราในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อก็เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่เรา thaielec4you.com มีอยู่ ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการ และรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์

การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของเรานี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้

สินค้าบางรายการมีระยะเวลาในการผลิตสินค้า ตามที่ได้แจ้งไว้

คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีระยะเวลา 20 นาที หลังจากมีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วหากท่านยังไม่ดำเนินการชำระค่าสินค้า คำสั่งซื้อของท่านก็จะถูกยกเลิก

ทางเรา thaiele4you.com สงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2. การแก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไข

ทางเรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์  และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว เมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเราอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://thaielec4you.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 085 – 0813404 (หรือหมายเลขอื่นใดที่ได้แจ้งในหน้าเว็บไซต์ https://thaielec4you.com) หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ทางเรามีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากมีเหตุผลอันควรที่เชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน ทางเรา thaielec4you.com จะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้เรา thaielec4you.com ทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของเราไปโดยมิชอบ เรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่าน หรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผย หรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

เรา thaielec4you.com เป็นเจ้าของ และผู้ดำเนินการเว็บไซต์ thaielec4you.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ thaielec4you.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียง และทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของเรา หรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

  • ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน
  • กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
  • กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากเรา thaielec4you.com
  • กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
  • ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
  • สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า