นโยบายการเปลี่ยน/คืนเงิน/ยกเลิก/ส่งสินค้า

         นโยบายการรับเปลี่ยน

          1.  เรา thaielec4you.com ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว  หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า

          2.  ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังทางเรา thaielec4you.com โดยสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน  สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ทางเรา thaielec4you.com นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง

         ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

                2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

                2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

                2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

          3. ทางเรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

          4. ทางเรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

          5. ทางเรา thaielecyou.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

          **หมายเหตุ**

          1.  ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบาย  และเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

          2.  ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง Tel. 085-0813404 หรือ E-mail : chaserviceshop@gmail.com ตั้งแต่เวลา 10.00น.– 19.00น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

          1.  การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

     เช่น ลูกค้ารายที่ 1 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 11:00 น.

            ลูกค้ารายที่ 2 ได้รับสินค้าวันที่ 1 เวลา 18:00 น.

            ระยะเวลารับประกันเปลี่ยนสินค้าของลูกทั้ง 2 รายจะเริ่มวันที่1 และสินค้าสุดวันที่ 7 พร้อมกัน

          2.  ตัวเครื่องจะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน เฉพาะในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

        **หมายเหตุ**

             – การเปลี่ยนสินค้าทางเรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น หากอุปกรณ์เสริมเสียหายขอสงวนสิทธิ์เป็นการส่งซ่อม

             – ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน  เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า

             – สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

          3.  สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น ทางเรา thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของเราเองเท่านั้น

          4.  ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ15 – 30 วันทำการ

           นโยบายการคืนเงิน

          เรา thaielec4you.com จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่เรา thaielec4you.comไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

          1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน  หรือชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากเราโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

          2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงินบัญชีธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากเรา

         3. thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

         4. thaielec4you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

          คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีระยะเวลา 20 นาที หลังจากมีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วหากท่านยังไม่ดำเนินการชำระค่าสินค้า คำสั่งซื้อของท่านก็จะถูกยกเลิก

           นโนบายการส่งสินค้า
          ทางเราร้าน thaielec4you.com มีบริการจัดส่งสินค้า 2 ช่องทาง จัดส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทย  และขนส่งเอกชน Kerry Express     ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้
 • ทางเราร้าน thaielec4you.com จะส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 4-7 วันทำการ
 • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยทางเราร้าน thaielec4you.com จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
 • ทางเราร้าน thaielec4you.com จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเราร้าน thaielec4you.com ผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
 • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่  ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจากทางเราร้าน thaielec4you.com เรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
 • ทางเราร้าน thaielec4you.com พยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากสินค้าบางรายการที่มีขนาด และน้ำหนักเกินข้อกำหนด ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน และ น้ำหนักของสินค้า โดยจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า